XQ AVOCATS
  XQ AVOCATS          

版权

读者:本公司组织一批中国艺术家来法国展览,并打算在法国出售其中一些杰出的艺术品。请问,在公司开业后,应该如何保护这些产品不被抄袭呢?            

                       

新桥律师

 

您提到的艺术品可获得版权的保护。版权是一件作品的自然属性,即任何作品都理所当然地受到版权的保护,无需作者进行任何注册。有些作品虽然未完成,只要具有商业价值,也可获得版权。

 

根据知识产权法典第L113.1条,版权属于作者(作家、画家、雕塑师或设计师)。除集体作品(œuvre collective)外,只有自然人(个人)才能成为版权所有人。多人设计的作品,所有设计者都拥有版权。机构和单位可在由其发起、组织、展示,并以其名义经销作品,不能清楚界定作者时,拥有集体作品的版权。   

 

为保护版权,作者需要提供证据。方法之一是前往工业产权局,提交装有证明文件的信封。在发生争执时,只要在法官面前打开信封,便可以证明真正的版权所有者。作者还可以让法院执达员或公证人出具公证或鉴定。还有一个更经济的办法,就是以双挂号信的方式在展示作品前把文件寄给自己。在产生纠纷时当着法官的面拆开信封,证明真正的作者。但相比之下,此方法的法律效力较差。

 

受保护的作品应来自精神创作,带有作者的特点。但特点不等于创新或突破。

 

版权包括财产权或经营权(droits patrimoniauxdroits d'exploitation)和代表权(droit moral)。

财产权指以照相,复印,录音,录影,浇模,印刷等各种形式进行复制,向公众展示(droit de représentation),追索(droit de suite)即作品增值的受益权。追索权体现在纯艺术品的拍卖价格上。很少用于应用。

 

产权的期限是作者有生之年和作者或其配偶去世后70年内。集体作品的保护期限是自作品公布后的70年。

 

道德权(droit moral)是不可转让的,有关转让代表权的合同一律无效。

 

道德权包括作品的演示权(如有多个作者,作品的展示需要所有作者的一致同意),冠名权(droit à la paternité),尊重创作权。如果作者通过合同允许他人复制其创作,该复制品应忠实于原作精神。

 

撤展权或反悔权,即作者可要求停止其作品的销售或展出。但对同他方签订合同,作者在行使该权利时需要赔偿对方损失。

 

此外,作者不得干涉他人引用作品的内容,对其进行滑稽性的模仿,出版作品的漫画,用于非盈利的个人目的和纳入拍卖目录。

 

根据知识产权法典第L. 335-2,未经作者或经营者同意使用他人作品者构成盗版罪,可被判三年徒刑和30万欧元的罚款。 如果上述盗版属于团伙犯罪,当事人可被判五年徒刑和50万欧元罚款。

 

 

 

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Comment nous joindre                    联系方式

新桥律师事务所

XQ AVOCATS

地址 1 PLACE BOIELDIEU

                75002 PARIS    

地铁 Métro

Richelieu - Drouot

(Ligne 8 ou 9 )

Sortie 7 ou  

Quatre-Septembre (ligne 3)

办公室

01 42 96 42 71

乔京律师

06 15 13 03 00

传真 01 42 96 23 92

电邮

qiaojing.avocats@gmail.com

网址

www.qiaojingavocats.fr                   

       ▂▄▆▄▂