XQ AVOCATS
  XQ AVOCATS          

访问居留

读者:我想为父母办理来法的访问居留,请问申请和延长此类居留证需要提供哪些文件?如何办理延长手续 ?

新桥律师

访问居留证(carte de séjour Visiteur)为期一年,颁发给有足够的经济条件在法国生活,并承诺不在法国从事职业活动者。申请者应前往居所地的法国领馆办理长期签证(visa de long séjour valant titre de séjour visiteur)。所需文件为

 • - 申请人在居住地的户口本或暂住证

- 法国子女的出生公证或亲属关系公证。以上文件需经过当地外事办公室和法国领馆的双重认证。

- 记载最近几个月收入的活期存折。提供定期存折者须补充个人收入证明。

- 子女出具的接待证明、户口本、房产证、电费单和租约。已经结婚的子女也可出具其配偶的工作证明,收入证明(工资单)和婚姻关系证明,

 

 • 来访者的机票和保险证明

  领馆对持访问居留证者收入虽然没有明文规定,但一般认为,访问者的年收入不得低于16000欧元(人民币126 000元)。持访问签证者应在抵达后的三个月内前往法国国际移民局办理体检和纳税手续。目前的税款为241欧元

访问居留也可发给因特殊原因获得身份合法化或和签订同居协议PACS)的外国人。获得“访问居留证”的外国人患病时不应使用亲友的福利号报销费用,也不能因生活困难而申请家庭补助。对应直系亲属而享受被探访者社保的人,警察局可以“没有足够经济来源”而拒绝延长其居留。

访问居留证或签证到期后可以申请延长。延长访问居留证需要提供以下文件

 • 到期的签证或居留证
 • 有效护照
 • 出生证
 • 四张证件照
 • 经济来源证明(银行出具的定期收入证明,税单,国内退休金证明等)
 • 不从事任何工作承诺书
 • 住所证明(最近三个月的房租单或电费单或居住证明+证明人三个月内的电费单或房租单+证明人的居留证复印件)。

 

一般来说,访问签证不能转为十年居留或工作居留,但在某些情况下可转为学生居留(注册学校)或家庭居留(提供在法国合法居留的直系亲属证明)。

为方便续延访问者居留,避免长时间等待,巴黎的访问居留证者还可上网预定约会。网站地址是:

http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vos-demarches/Services-en-ligne/Prises-de-rendez-vous/Autres-titres-de-sejour

 

在确定约会日期后,警察局会根据申请人填写的地址向其寄发约会通知和所需文件清单。

 

 

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Comment nous joindre                    联系方式

新桥律师事务所

XQ AVOCATS

地址 1 PLACE BOIELDIEU

                75002 PARIS    

地铁 Métro

Richelieu - Drouot

(Ligne 8 ou 9 )

Sortie 7 ou  

Quatre-Septembre (ligne 3)

办公室

01 42 96 42 71

乔京律师

06 15 13 03 00

传真 01 42 96 23 92

电邮

qiaojing.avocats@gmail.com

网址

www.qiaojingavocats.fr                   

       ▂▄▆▄▂